Novinky

Zápis do mateřské školy

Novinky školky

Vážení rodiče,
zápis do mateřských škol proběhne ve dnech 15. - 16. 5. 2019 od 10.00 - 15.00 hod.
S sebou přineste:
- rodný list dítěte
- průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
- doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)
- doklad, že je dítě imunní proti nákaze nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou (dočasnou) kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování).
Těšíme se na vás!!!