Projekty MŠ


POHYBEM DĚTEM HRAVĚ A ZDRAVĚ
Garant projektu: Marie Vaverková, Vendula Bílková
Jak už název prozrazuje, jde především o aktivity, které u dětí vzbudí radost z pohybu a cvičení.
Hlavní cíle projektu:
- zlepšovat tělesnou i pohybovou zdatnost
- pozitivně ovlivňovat tělesnou kulturu a zdraví dítěte
- vzbudit u dětí radost z pohybu
- uvědomění si vlastního těla
- vytváření zdravých životních návyků
- vytváření základů zdravého životního stylu
- rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
Očekávané výstupy:
- zapojení dětí do všech tělovýchovných aktivit školy
- cvičení v přírodě
- pohyb v přírodním terénu
- turistické vycházky
- hudebně pohybové hry
- zimní škola v přírodě s lyžařským výcvikem
- cvičení se seniory
- cvičení rodičů
- návštěva tělocvičny na ZŠ
- plavecký výcvik
- saunování
- sportovní olympiáda atd.

HRAJEME SI, BAVÍME SE A PŘECI SE UČÍME
Garant projektu: Hana Kunzfeldová
Garant projektových dnů: Marie Vaverková
Mateřská škola je místem, kdy jsou děti ve věku aktivního poznávání a objevování světa prostřednictvím hry. Mateřská škola je místem s příležitostí rozvíjet takové činnosti, ve kterých by se nevyučovalo a nepoučovalo, ale více experimentovalo a prakticky zkoušelo.
Abychom dětem zpestřili chvíle v naší mateřské škole, snažíme se vyhledávat a zařazovat také aktivity, které dětem nabídnou něco nového. Činnosti, u kterých získají nové zkušenosti, poznatky a které děti zaujmou.

Hlavní cíle projektu:
- učení hrou, zábavou, poznáváním, nápodobou a praxí
- navazovat vztahy mezi dětmi a vést děti k vzájemnému respektu
- navazování nových přátelství
- vzájemné předávání zkušeností dětí i pedagogů
- vést a naučit se ke kolektivní spolupráci
- rozvoj zájmů a potřeb dítěte a rozvoj talentovaných dětí
- naučit děti spolupracovat bez rozdílu věku
- setkávání dětí z jiných tříd a škol
- umět prožívat radost ze zvládnutého a poznaného, vést děti k vzájemné toleranci a podpoře
- opakování, využití a zdokonalování znalostí dětí

Očekávané výstupy:
- VŠEZNÁLEK - příprava budoucího školáka
- PROJEKTOVÉ DNY MEZI TŘÍDAMI - pravidelné setkávání dětí z celé MŠ
(v návaznosti na ŠVP a TVP si děti společně opakují naučené znalosti o daném tématu, dovednosti, písničky,...)
- PROJEKTOVÉ DNY SE 4. ZŠ - pravidelné tématické setkávání předškoláčků a školáčků
- Exkurze, výlety, přednášky, společné akce

Projekt: „Kluci a holčičky rozhýbejme jazýčky!“
„Rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016.“
Garant projektu: Bc. Karolína Baštrnáková
Naše mateřská škola se zapojila do Rozvojového programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 a náš projekt „Kluci a holčičky rozhýbejme jazýčky!“, byl vyhodnocen jako úspěšný. Naší škole byly poskytnuty finanční prostředky na nákup nových pomůcek a her do logopedické třídy. Projekt byl MŠMT podpořen částkou 29 114,-Kč. Za tyto finanční prostředky jsme nakoupili Klokanův kufr, další pomůcky a hry. Vypracovali jsme sborník pomůcek, který poskytuje jejich přehled.

Náš projekt byl zaměřen na zkvalitnění logopedické prevence, reedukaci řečových vad a podporu přípravy dětí předškolního věku na vstup do základní školy a to pomocí jiných logopedických pomůcek.

Logopedická prevence je součástí každodenního vzdělávacího programu logopedické třídy naší mateřské školy.
Za poskytnuté finanční prostředky jsme pořídili Klokanův kufr, který je komplexní pomůckou, která je zaměřena na rozvíjení a diagnostiku osobnosti dítěte a to především v oblastech zrakového vnímání, sluchového vnímání, prostorového a časového vnímání, sociálních dovednostech, řeči a motoriky. I další zakoupené pomůcky byly vybírány tak, aby rozvíjely a podporovaly všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

Pomůcky budou využívány v logopedické třídě pro děti se střední vadou řeči, také v projektu Hrajeme si, bavíme se a přece se učíme - Všeználek a v logopedických chvilkách s rodiči.


Foukání se Včeličkou
Garant projektu: Mgr., Bc. Iva Orságová, Zuzana Hubálková
Projektem „Foukání se Včeličkou“ chceme dětem přiblížit svět hudby a to nejen jako pasivnímu posluchači, ale hlavně jako aktivnímu hráči na zobcovou flétnu, díky níž budou mít děti možnost se hravou formou ve světě hudby projevit a realizovat se v něm.

Hra na zobcovou flétnu rozvíjí u dětí smysl pro rytmus. Učí se vnímat hudbu, samy mohou jednoduchým způsobem doprovázet písničky, obohacují svůj dětský svět o estetické hodnoty.
Hra na flétnu a výběr dechových cviků upevňují správný způsob dýchání a zlepšují činnost celého dýchacího ústrojí. Děti lépe překonávají obtíže, které mají s dýcháním při rýmě a jiných onemocnění z nachlazení. Pravidelným dechovým cvičením předcházíme i vadnému držení těla, které se vyskytuje u mnoha dětí. Pro prevenci dechových potíží dětí alergických, astmatických a zdravotně oslabených má hra na zobcovou flétnu velký význam a to především jako podpůrná terapie.

Cíle projektu:
- podporovat správné dýchání
- seznámit děti se základy hudební nauky a dodržování rytmiky
- vzbudit u dětí radost z hry na hudební nástroj

Léčebné účinky hry na zobcovou flétnu:
- zlepšení dechové koordinace, tedy součinností celého svalového systému, který se podílí na dýchání
- zvýšení vitální kapacity plic
- působí proti nadměrnému svalovému napětí a proti zkrácení krčních a šíjových svalů
- zlepšení držení těla a jeho vnímaní a uvědomování posílení bránice a břišních svalů
- zvyšuje sebevědomí dítěte


Radovánky s Vodněnkou
Garant projektu:
Cíle projektu:
Rozvíjet vzájemnou spolupráci mezi mateřskými školami a společně tak pozitivně ovlivňovat přátelské vztahy mezi pedagogy i dětmi. Seznámit děti se základy plaveckých dovedností a hravou formou přispět k navození pozitivního vztahu k vodě a podporovat zdravý životní styl dětí. Těmito aktivitami můžeme významně ovlivnit dětské hodnoty a umožnit dětem aktivně a bezpečně trávit svůj volný čas a naučit je k tomu využívat sportovišť podporovaných Městem Bruntál.

Popis projektu:
Projekt bude realizován ve spolupráci s Wellnes centrem Bruntál a bude probíhat v dopoledních hodinách. Děti absolvují 10 lekcí plavání, každá lekce bude trvat 60 minut (45 minut výuka v bazénu, 15 minut relaxační aktivity s možností využití tobogánu, vířivek, páry). Na tyto lekce budou docházet děti předškolního věku ze dvou mateřských škol, děti budou z důvodu bezpečnosti a vyššího počtu účastníků (cca 30 dětí) rozděleny do dvou skupin. Lekce budou probíhat pod vedením zkušené lektorky plavání a dalšími pracovníky obou mateřských škol, kteří dohlédnou na bezpečnost dětí.
Na závěr budou pro všechny zúčastněné děti uspořádány společné hrátky ve vodě, součástí budou soutěže a závody, kdy děti budou moci poměřit své síly a ukázat, co se naučily.

Harmonogram realizace projektu:
Návštěvy Wellnes centra 1x týdně v dopoledních hodinách po dobu deseti týdnů, začátek v polovině září, ukončení 15. 12. 2017 (po absolvování 10ti lekcí). První skupina v čase od 9.00 – 10.00 hod, druhá skupina od 10.00 – 11.00 hod.
Obsahem jednotlivých lekcí bude seznámení s prostředím Wellnes centra, možnostmi využití jednotlivých částí (bazény, vířivka, pára…), seznámení s vodou v rámci her, potápění, dýchání do vody, základy plaveckých stylů, vytváření vztahu k vodě, bezpečnost u vody a ve vodě a také vytváření přátelských vztahů mezi spřátelenými mateřskými školami.

Spolupracující subjekty:
Mateřská škola Bruntál, Okružní 23, 792 01 Bruntál
Mateřská škola Bruntál, Smetanova 21, 792 01 Bruntál
Wellnes centrum Bruntál, Dukelská 3, 792 01 Bruntál

Možnost plaveckého výcviku bychom rádi nabídli všem dětem předškolního věku, které se v současnosti účastní výchovy a vzdělávání obou mateřských škol, avšak složitá ekonomická situace některých rodin to neumožní, proto jsme se rozhodli využít možnosti získání příspěvku z dotace.
Naše děti jsou naše budoucnost!